WCAG 2.2 – mitä tarkoittaa?


WCAG ohjeisto on se, joka käytännössä määrittää sovellettavat kriteerit kun tarkastellaan verkkopalvelun saavutettavuutta. Ohjeisto on jo aikuisessa iässä. Sen kehittäminen alkoi 1990-luvulla ja ensimmäinen versio julkaistiin 1995. W3C suositukseksi WCAG 1.0 tuli 5.5.1999. Version 2.0 ensimmäinen ehdotus esiteltiin jo 2001 ja viralliseksi standardiksi se tuli vasta 2012.

Kuten huomaamme, kovin nopeaa standardoimiskehitys ei ole. Ei varsinaisesti kannata pidättää hengitystä WCAG 3.0 version julkaisua odottaessa. Version 3.0 ensimmäinen julkinen luonnos on toki jo esitelty 2021. Tärkeintä on ymmärtää oheiston tarkoitus ja pyrkiä toteuttamaan saavutettavia toteutuksia siitä riippumatta millaisia ohjeistoja tai standardien versioita meillä on vertailukohtina. WCAG kriteeristö on asettaa minimit mutta käytäntö on se, jonka kanssa elämme.

Tärkeää on huomata, että WCAG ohjeiston versiot ovat taaksepäin ”yhteensopivia” ja aiempia täydentäviä.

WCAG 2.2 ei myöskään tule heti digipalvelulain vaatimukseksi vaan vasta kun kyseiset vaatimukset tulevat julkaistuksi lain perusteena olevaan Eurooppalaiseen EN 301 549 -standardiin. Uusia kriteerejä kannattaa silti jo nyt alkaa soveltamaan omassa saavutettavuustyössään.

WCAG Versio 2.2

Versio 2.2 tuli W3C suositukseksi 5.10.2022 ja täydentää aiempaa ohjeiston versiota. Täydentää siksi, että versiossa 2.2 esiteltiin vain 9 uutta kriteeriä ja poistaa yhden aiemman. Uudet kriteerit keskittyvät pääasiassa sisällössä navigointiin, syötetapoihin, sisällön syöttämiseen ja ennustettavuuteen. Esittelen tässä tiivistetysti uudet kriteerit.

Poistuva kriteeri; WCAG 2.1 version 4.1.1 Jäsentäminen

Kriteerin tarkoituksena on ollut HTML merkkauskielen syntaksin täydellinen oikeellisuus. Kriteeri edellytti elementtien täydellisiä alku- ja lopputageja, elementtien sisäkkäisyyden, attribuuttien ja ID tunnisteiden käyttöä spesifikaation mukaisesti. Nyt näitä vaatimuksia on lievennetty saavutettavuuden näkökulmasta.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että koodin oikeellisuuteen voisi suhtautua välinpitämättömästi. Vaikka selaimet ja avustavat tekniikat osaavat tulkita koodia entistä paremmin, on selkeä ja laadukas koodi edelleen tärkeää. Nyt sitä ei vain käytetä samassa merkityksessä mitattaessa saavutettavuutta.

Uusia kriteerejä

Käytän tässä artikkelissa kriteerien englanninkielisiä nimityksiä virallisen suomenkielisen käännöksen vielä puuttuessa.

WCAG 2.4.11 Focus Not Obscured (taso AA)

Kriteerin tarkoitus on auttaa käyttäjiä navigoimaan sivusisällössä, löytää sisältöä ja päätellä sijainti sivulla. Kriteeri asettaa vaatimukset osoittaa aktiivinen, kohdistettuna oleva elementti, varmistaen että kohdistustyyli on riittävän erottuva ja ettei kohdistuksen omaava elementti ole peitettynä.

WCAG 2.4.12 Focus Not Obscured (taso AAA)

Edellyttää että kohdistettuna oleva elementti on kokonaan näkyvissä eli ei saa olla edes osittain peitettynä kuten tason AA vaatimuksessa sallitaan.

WCAG 2.4.13 Focus Appearance (taso AAA)

Kriteeri edellyttää, että kohdistuksen omaava elementti on riittävän kokoinen ja kontrastiltaan ympäristöstään riittävän erottuva. Käytännössä vähintään 2 CSS pikseliä laajempi kehys kuin sama komponentti ilman kohdistusta sekä 3:1 kontrastiero verrattuna komponettiin ei kohdistettuna.

WCAG 2.5.7 Dragging Movements (taso AA)

Kriteerin tarkoituksena on helpottaa käyttäjiä suorittamaan käyttöliittymän toimintoja vaihtoehtoisilla tavoilla. Kriteerin mukaan toimintojen, jotka edellyttävät raahausta (esim. liukusäädin) tulee tarjota mahdollisuus suorittaa toiminnot myös esimerkiksi yksittäisillä painalluksilla.

WCAG 2.5.8 Target Size (Minimum) (taso AA)

Kriteeri asettaa vaatimuksen interaktiivisten elementtien riittävän suurelle koolle. Tällä helpotetaan kohteiden valintaa ja minimoidaan virhetoimintoja. Linkkien, painikkeiden ym. tulee olla minimissään 24 x 24 CSS pikselin kokoisia tiettyjä poikkeuksia lukuunottamatta.

WCAG 3.2.6 Consistent Help (taso A)

Kriteeri tulee täydentämään Ymmärrettävyyden periaattetta kohdassa ”Ennakoitava”. Kriteerin tarkoituksena on tehdä verkkosivustoista paremmin ennakoitavia ja ymmärrettäviä sijoittamalla tietyt tiedot aina samaan paikkaan sivuilla kautta koko sivuston. Kriteeri edellyttää, että sivustolla olevat ohjeet, yhteystiedot ja yhteydenottomekanismit (mm. chat) sijaitsevat helposti löydettävissä aina samasta paikasta ja samasta järjestyksestä.

WCAG 3.3.7 Redundant Entry (taso A)

Kaikessa lyhykäisyydessään kriteerin tarkoituksena on estää saman syötteen pyytäminen kahdesti saman session (käyttökerran) aikana. Käyttäjien ei tulisi joutua kirjoittamaan uudelleen jo kertaalleen syöttämiään tietoja, ellei tähän ole erityistä perusteltua syytä.

WCAG 3.3.8 Accessible Authentication (Minimum) (taso AA)

Kriteerin tarkoituksena on varmistaa sisäänkirjautumisen saavutettavuus. Tämä tarkoittaa sitä, että käyttäjiltä ei edellytetä tehtäväratkaisuja tai vastaavaa kirjautumisen yhteydessä. Muun muassa ns. CAPTCHA tehtävät ovat kriteerin vastaisia.

WCAG 3.3.9 Accessible Authentication (Enhanced) (taso AAA)

Kriteeri kiristää edelleen sisäänkirjautumisen saavutettavuusvaatimuksia kieltämällä mm. hahmojen tunnistamisen kuvista. Kriteerin mukaan kiellettyjä olisivat esimerkiksi vaatimukset tunnistaa kuvat, joissa on liikennemerkkejä tms.