Saavutettavuus ja käytettävyys


Saavutettavasta suunnittelusta

Verkkosivuston tekeminen saavutettavaksi kaikille käyttäjille viittaa siihen, että käyttäjien tulee saada sivustolta sieltä hakemansa informaatio. Saavutettavuuden lisäksi sivuston tulisi olla mahdollisimman hyvä ja sujuva käyttää. Nämä kaksi ovat eri asioita vaikka niitä harvoin toisistaan erotetaan. Saavutettavuus on se minimi, joka jokaisen verkkosivun on täytettävä. Ilman sitä, ei sisältö ole käytettävissä.

Miten saavutettavuutta mitataan ja määritetään

Saavutettavuuden toteutumiseksi on luotu periaatteet, jotka on määritelty yleisessä ohjeistossa – WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Tämä ohjeisto antaa käyttöömme yhteisen perustan ja mittarit saavutettavien toteutusten luomiseksi. Sivuston on täytettävä nämä periaatteen ollakseen saavutettava.

Kuitenkin on niin, että saavutettavuuden mitattavien onnistumiskriteerien täyttymisestä huolimatta sivusto voi olla huonosti saavutettava ja hankala käyttöinen. Tämä siksi, että ohjeistot eivät kata kaikkia saavutettavuuden osa-alueita ja tarpeita. Itseasiassa saavutettavuusohjeisto on laadittu siten, että sen listaamat kriteerit ovat pääsääntöisesti objektiivisesti mitattavissa olevia. Subjektiiviset, mielipiteeseen perustuvat, saavutettavuusnäkökohdat ovat tarkoituksella jätetty ohjeistosta pois.

Mitattavia onnistumiskriteereitä

Mitattavissa olevia onnistumiskriteereitä ovat esimerkiksi:

  • Onko sivulla kieli-attribuutti
  • Onko kuvilla alt-attribuutilla annettu vaihtoehtoinen sisältö
  • Onko sivulla title
  • Onko tekstin ja tausta värien kontrasti riittävä

Tällaiset onnistumiskriteerit ovat helposti tarkistettavissa ja todettavissa. Sivusto joko läpäisee testin tai sitten ei.

Subjektiivisia onnistumiskriteereitä

Saavutettavuuden toteutumiseksi on lueteltu myös ohjeita, joiden mittaaminen on vaikeaa, ellei mahdotonta. Lisäksi ne voivat olla eri käyttäjien mielestä eritavoin toimivia. Tällaisia onnistumiskriteereitä ovat esimerkiksi:

  • Onko teksti ymmärrettävää kaikille käyttäjille
  • Onko sivun visuaalinen hierarkia ja rakenne selkeä
  • Onko teksti helposti luettavaa

Saavutettava vai käytettävä

Monet näistä subjektiivisista mittareista on sellaisia, että ne helposti luokitellaan ennemmin käytettävyyden osa-alueelle kuin saavutettavuuteen mutta todellisuudessa saavutettavuus ja käytettävyys menevät suurelta osin päällekkäin. Näin ajatellen on mahdollista, että sivu on teknisesti saavutettava mutta ei kuitenkaan käytettävä.

Saavutettavuuden toteutumisessa onkin aina mietittävä sekä saavutettavuuden mitattavissa olevien onnistumiskriteerien toteutumista sekä sivuston yleistä käytettävyyttä. Kun suunnittelu tehdään oikein, on sivusto hyvin saavutettavissa ja käytettävissä lähes kaikille käyttäjille mahdollisista toimintaesteistä huolimatta. Ja kun sivun sisällön ja toteutuksen suunnittelu tehdään oikein, voi sivusto olla edelleen aivan yhtä kaunis ja moderni kuin mikä tahansa sivusto.

Saavutettavuus ei ole syy eikä selitys sille, että sivusto ei näyttäisi hyvältä. Kyse on aina suunnittelijan (graafikon) ja teknisten toteuttajien (koodarit) osaamisesta sekä sisällöntuottajan kyvystä ymmärtää käyttäjiä.